FIA פתח ההליך לבחירת קבוצות חדשות

FIA פתח בהליכים לבחירת קבוצה חדשה נוספת לאליפות פורמולה 1, במסגרתם עשויה להיבחר עוד קבוצה אחת, אולי אפילו שתיים, כקבוצות רזרביות.

בהצהרה לעיתונות שפרסם הארגון נכתב כי על הקבוצות המעוניינות להשתתף בהליך להירשם עד ליום 15 באפריל. ההרשמה כרוכה בתשלום עמלה בסך 1,000 אירו.

הפרטים המדויקים של התנאים שבהם תדרשנה הקבוצות המעוניינות לעמוד אינם ידועים בשלב זה. ואולם, FIA פרסם רשימה של דרישות ראשוניות, בהן נקבע כי על הקבוצות להיות בעלות יכולת טכנית מספיקה ומשאבים כלכליים ואנושיים מספיקים, על מנת להבטיח השתתפות סדירה, לאורך זמן. כן יילקחו בחשבון ניסיון עבר וכל ערך מוסף שהשתתפותה של הקבוצה הנבחרת עשויה לתרום לסדרה.

עוד צויין בהודעה, כי אורכו של התהליך יהיה תלוי במהירות התגובה של המשתתפות בו. בכל מקרה, כך צופה הארגון, הבקשות המלאות תוגשנה עד לסוף חודש יוני והחלטה תתקבל במהלך חודש יולי.

בד בבד, נודע היום גם כי זוראן סטפאנוביץ' מסרב להניח לחלומו להשתתף בסדרה לגווע. למרות ש-FIA בחר שלא להעניק לקבוצתו מקום באליפות 2010 על חשבון US F1 הנעדרת, סטפאנוביץ' ממשיך לפעול באמצעות חברת AMCO מאחורי הקלעים, וככל הנראה הגיע להסכמה עם בעליה של אותה US F1 על רכישת הקבוצה מידם. באופן זה מקווה סטפאנוביץ' לזכות בבעלות גם על מקומה של הקבוצה האמריקנית בסדרה, שלא מומש.

ואולם, נראה כי מנקודת מבטו של FIA מעשיו של סטפאנוביץ' כאמור נעשים לשווא: בחילופי דברים בין הצדדים הבהיר FIA לסטפאנוביץ' כי מקומה של US F1 בסדרה חולט. יתרה מכך, FIA נחוש בדעתו לנקוט צעדים משמעתיים כנגד הקבוצה – ואם אכן תעבור הבעלות לידיו של סטפאנוביץ', הרי שבסופו של דבר ייתכן כי הליכים משמעתיים אלה יתגלגלו לפתחו.