FIA פרסם את תקנות הספורט המעודכנות

FIA פרסם היום את תקנות הספורט המעודכנות לעונת 2010. מלבד השינויים שכבר הוכרזו ואושרו, ביחס לשיטת הניקוד והאיסור על החלפת צמיגים שיושת על המשתתפים ב-Q3, נקבע עוד כי משקלי המכוניות בתום מקצה הדרוג בעונה הבאה לא יפורסמו. למרות שנתון זה כבר אינו משמעותי כפי שהיה בעבר, לאור האיסור על תדלוקים, אי-פרסום הנתון לא יאפשר להגיע למסקנה ניצחת באשר לצריכת הדלק של מנועי הקבוצות.

במסגרת שיטת הניקוד החדשה יוענקו נקודות לעשרת המסיימים הראשונים בכל מרוץ, באופן הבא: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. המשתתפים ב-Q3, הם עשרת הנהגים הראשונים בדירוג, יחויבו להתחיל את המרוץ עם אותם צמיגים שבהם השתמשו בתום הדרוג.

עוד נקבע בתקנות המעודכנות, כי נהג מחליף שלא נהג במכונית פורמולה 1 בשנתיים שקדמו ליום שבו נקרא לעשות כן, יורשה לבחון משך יום אחד במסלול שאינו נכלל ברשימת האירועים הרשמיים של העונה. המבחן יתקיים בפרק זמן של 14 ימים לפני ואחרי מועד ההחלפה. במקרה שבו הנהג המחליף כאמור לא ינהג בפועל, ינוכה ממכסת ימי המבחן של הקבוצה יום אחד.

שינוי נוסף נכלל בתקנות העוסקות בענישה על החלפת מנועים, יותר מן המותר. נהג שישתמש ביותר מ-8 מנועים במשך העונה ירד 10 מקומות בדירוג בכל פעם שישתמש במנוע חדש. במקרה שבו ישתמש נהג בשני מנועים חדשים באירוע אחד, כאשר מכסת המנועים שלרשותו אזלה, ירד הנהג 10 מקומות בדירוג באירוע עצמו ובאירוע שלאחר מכן.

נהג שיאבד את מקומו בהקפת החימום שלפני מרוץ ולא יצליח לחזור למקומו בגריד עד לקו מכונית הבטיחות הראשון, יאלץ להתחיל את המרוץ מישורת המוסכים.

FIA קבע גם מהם החלקים שצריכים לקבל את אישורו לפני תחילת העונה ושלא ניתן להחליפם עוד, אלא במקרה של בעית אמינות או בטיחות. חלקים אלה הם קפסולת ההישרדות של הנהג, מבני הריסוק וקשת ההתהפכות והגלגלים.

ניתן לקרוא את הגרסא המלאה של התקנות כאן (באנגלית).